*ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ ทีมสนับสนุนประจำห้องเรียนของท่าน ทั้ง 18 รุ่น


การพัฒนาระยะที่ 2 SELF LEARNING
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

งานชิ้นที่ 1 : วิเคราะห์งานวิจัยของตนเองในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ตามแบบฟอร์ม*ที่กำหนด*นำชิ้นงานมาในวันลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาระยะที่ 3 ระยะเวลา 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 (กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โรคระบาด)
งานชิ้นที่ 2 : ศึกษารูปแบบการนิเทศ มาอย่างน้อย 3 รูปแบบ ตามแบบฟอร์ม*ที่กำหนด
*นำชิ้นงานมาในวันลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาระยะที่ 3 ระยะเวลา 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 (กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โรคระบาด)
งานชิ้นที่ 3 : สร้างเครื่องมือการวัดผล เพื่อประเมินการเรียนรู้ ของนักเรียน ทั้งด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) ตามแบบฟอร์ม*ที่กำหนด
*นำชิ้นงานมาในวันลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาระยะที่ 3 ระยะเวลา 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 (กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โรคระบาด)
การพัฒนาระยะที่ 1 WEBINAR

หน่วยที่ 1 : ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ - Webinar

วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2564
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เริ่มเวลา 08:30 น.

12 กรกฎาคม 2564

13 กรกฎาคม 2564

14 กรกฎาคม 2564


หน่วยที่ 2 : รูปแบบและเทคนิคนิเทศการศึกษา - Webinar

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเริ่มเวลา 08:00 น.

15 กรกฎาคม 2564
หน่วยที่ 3 : การใช้การวิจัยเพื่อการพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา - Webinar

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเริ่มเวลา 08:00 น.

16 กรกฎาคม 2564