โครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564

การอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar)

วันที่ 1216 กรกฎาคม 2564

ช่องทางร่วมกิจกรรม Webinar การพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564

1. http://www.obectv.tv

2. http://www.youtube.com/OBECTVONLINE

3. http://www.facebook.com/obectvonline

4. https://webinar.esdc.go.th

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564


พิธีเปิด

07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบ (webinar.esdc.go.th)

08.30 - 10.00 น. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ"

โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

กล่าวรายงานโดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา)

"ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ"

10.00 - 11.00 น. "นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"

โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา)

11.00 - 12.00 น. "นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ"

โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุภัทร จำปาทอง)

12.00 - 3.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 - 14.00 น. "บุคลิกภาพแบบกัลยาณมิตร" โดย คุณทวินันท์ คงคราญ

14.00 - 15.00 น. "ทักษะการสื่อสาร" โดย พันเอก (พิเศษ) วินธัย สุวารี

15.00 - 16.00 น. "การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และการพูดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Speaking)"

โดย พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี

16.00 - 16.30 น. การสรุปบทเรียน

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

08.30 - 10.00 น. "บทบาทของศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21"

โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)


10.00-11.00 น. "การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ" โดย

1. นางทัศนีย์ จารุสมบัติ Professional Coach จากสถาบันเคอเรจทูโค้ช

2. นางพรวรินทร์ นุตราวงศ์

ข้าราชการบำนาญ อดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล


11.00-12.00 น. "การสร้างเครือข่ายการนิเทศในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา" โดย

ดร.เจตนา เมืองมูล

ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร


13.00-15.00 น. "แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการนิเทศการศึกษา"

- OBEC CONTENT CENTER โดย
ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- การศึกษาทางไกลกับการนิเทศการศึกษา โดย
ดร.สุวิทย์ บึงบัว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

- อินโฟกราฟิกกับการนำเสนอสำหรับงานนิเทศการศึกษา โดย

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

15.00-16.30 น. "ทักษะการจัดประชุมทางวิชาการ"

โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)


วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

09.00-12.00 น. "ความรอบรู้ทางดิจิทัลเพื่อการนิเทศ" โดย

1. รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นางสาวจารุณี สินชัยโรจน์กุล

หัวหน้าโครงการด้านการศึกษาของ Google ประเทศไทย

3. นายโอฬาร ขยันการนาวี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี

4.
ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร


13.00-16.00 น. "แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการรวบรวมข้อมูลเพื่อการนิเทศ และการออกแบบและวิเคราะห์สถิติการศึกษา

- แอพพลิเคชั่นออนไลน์เพื่องานนิเทศการศึกษา
- การประยุกต์ใช้งาน Data Studio สำหรับการนิเทศการศึกษา

โดย 1. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

2. นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

3. ดร.อดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

4. นายโอฬาร ขยันการนาวี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

5. นายธนสาร รุจิรา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6. นายพุทธรักษ์ มูลเมือง
นักเทคโนโลยีการศึกษาอิสระ

16.00 - 16.30 น. การสรุปบทเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

รูปแบบและเทคนิคนิเทศการศึกษา

08.00-08.30 น. ชี้แจงกิจกรรม

08.30-10.00 น. "หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา"

โดย 1. ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผศ.ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม

รองหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี

อาจาร์ยสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.00 - 12.00 น. "รูปแบบ กระบวนการและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา สู่การปฏิบัติการนิเทศ"

โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. อ.ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี

อาจาร์ยสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00-14.00 น. "เทคนิคการชี้แนะ (Coaching)"

โดย คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์
14.00-15.00 น. "เทคนิคและทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์"

โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า

ข้าราชการบำนาญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15.00-16.00 น. "เทคนิคการสังเกตชั้นเรียนแบบ Lesson Study"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น16.00 - 16.30 น. การสรุปบทเรียน


วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

การใช้การวิจัยเพื่อการพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

08.00 - 08.30 น. ชี้แจงกิจกรรม

08.30 - 09.30 น. "การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสม"

โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ดร.ณภัทร ชัยมงคล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.30 - 11.30 น. "สถิติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย"

โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ดร.ณภัทร ชัยมงคล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. "แหล่งทุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา"

โดย ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 - 14.00 น. "การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน"

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.00 - 15.00 น. "การใช้กระบวนการวิจัยในการส่งเสริมการนิเทศภายใน"

โดย นายกิตติ กสิณธารา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพฐ. (ข้าราชการบำนาญ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15.00 - 16.00 น. "การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่"

โดย 1. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

2. ดร.ณัฐา เพชรนู รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16.00 - 16.30 น. "พิธีปิด"

กล่าวปิด โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Web-based Training

วันที่ 17 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564

งานชิ้นที่ 1 : วิเคราะห์งานวิจัยของตนเองในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

*นำชิ้นงานมาในวันลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาระยะที่ 3 ระยะเวลา 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 (กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โรคระบาด)

งานชิ้นที่ 2 : ศึกษารูปแบบการนิเทศ มาอย่างน้อย 3 รูปแบบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

*นำชิ้นงานมาในวันลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาระยะที่ 3 ระยะเวลา 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 (กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โรคระบาด

งานชิ้นที่ 3 : สร้างเครื่องมือการวัดผล เพื่อประเมินการเรียนรู้ ของนักเรียน ทั้งด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

*นำชิ้นงานมาในวันลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาระยะที่ 3 ระยะเวลา 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 (กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โรคระบาด)


การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 18 รุ่น Workshop

วันที่ 17 สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รอรายละเอียด